Aktualności

Poniżej znajduje się tabela aktualizacyjna danych składu Zarządu Koła. Prosimy o wypełnienie tej tabeli i przesłanie jej do biura ZO PZŁ w Olsztynie. Poniższa tebela wraz z pismem przewodnim została przesłana do kół łowieckich również pocztą tradycyjną.

Sprawozdanie Mazurskiej Okregowej Rady Łowieckiej z działalności w Kadencji 2015-2018
Poniżej znajdują się Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia (strefa niebieska), obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i obszarze ochronnym (strefa żółta) oraz w ramach odstrzału sanitarnego. Przedmiotowe wytyczne będą obowiązywały od dnia 20 września 2018 r.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie w zakresie procedury stosowanej przy szacowaniu szkód, na dzierżawcach obwodów łowieckich od dnia 23.08.br będzie ciążył obowiązek zawiadamiania Ośrodków Doradztwa Rolniczego właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody o terminie wstępnego i ostatecznego szacowania szkody.

Poniżej prezentujemy Uchwałę nr 50/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.