Przypominamy o wpłacie składki członkowskiej do PZŁ na 2017 rok w terminie do 31.12.2016 r., której wysokość zgodnie z Uchwałą nr 23/2016 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 14.09.2016 r. wynosi odpowiednio:
-składka normalna 320,- zł + ubezpieczenie 37,-zł – razem 357,-zł
-składka ulgowa 160,-zł + ubezpieczenie 37,zł – razem 197,-zł


Składki za swoich członków macierzystych zamieszkałych na terenie naszego Okręgu, koła wpłacają na konto PZŁ: 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001 do 31 grudnia br. Prolongata legitymacji dla członków kół przebiegać będzie według harmonogramu.
Lista musi zawierać wszystkich członków Koła podanych w porządku alfabetycznym, w rozbiciu na:
1) macierzystych zamieszkałych na terenie okręgu,
2) macierzystych zamieszkałych poza okręgiem,
3) niemacierzystych bez względu na miejsce zamieszkania.
4) przy każdym nazwisku członka koła prosimy o podanie adresu e-mail (jeżeli go posiada), co pozwoli na szybsze przekazywanie bieżących informacji bezpośrednio do myśliwych m.in. informacje o szkoleniach, spotkaniach, wystawach, festiwalach itp.

Na liście muszą znajdować się nazwiska wszystkich członków koła, niezależnie od tego czy składka za daną osobę została wpłacona przez koło, czy też nie. Brak wpłaty należy wyraźnie zaznaczyć.
Jednocześnie przypominamy, że podczas prolongaty każde koło ma obowiązek posiadania kserokopii potwierdzenia wpłaty składek przez koło na konto PZŁ, z kwotą zgodną jak na liście.

Harmonogram prolongaty legitymacji PZŁ - 2017 r.