W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. – Prawo łowieckie, która wprowadziła zmiany m.in. w problematyce związanej z procedurami szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, informujemy, iż podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest obecnie organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Według nowego prawodawstwa szacowania dokonują zespoły, składające się z przedstawicieli gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie którego wystąpiła szkoda. Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania spoczywa na organach gmin właściwych na miejsce wystąpienia szkody. Zatem zaleca się aby wnioski o szacowanie szkód, które będą wpływały do kół łowieckich, były niezwłocznie zwracane zainteresowanym (wnioskodawcom), ze wskazaniem właściwego podmiotu, do którego powinny być kierowane.

 

 Szacowanie szkód łowieckich - nowe zasady (pismo ZG PZŁ)