Koleżanki i Koledzy, w związku z kończącym się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich / Ośrodków Hodowli Zwierzyny za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, poniżej zamieszczamy aktualny druk deklaracji przystąpienia do w/w ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczeniowe.

 

Podpisany skan wypełnionej deklaracji prosimy przesłać do biura ZO PZŁ najpóźniej do dnia 07.02.2020 r. (piątek), aby certyfikaty ubezpieczeniowe zostały przygotowane i dostarczone do Państwa na czas.

Zwracam się z prośbą o czytelne wypełnianie deklaracji (najlepiej drukowanymi literami), aby uniknąć jakich kol wiek pomyłek w certyfikatach ubezpieczeniowych.

 

Deklaracja OC

Informacja o produkcie ubezpieczeniowym

Ogólne warunki ubezpieczenia