Koleżanki i Koledzy
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zakończenia roku obrachunkowego w kołach łowieckich kończącego się 31.03.2020 informujemy że:
1. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone  do 30.09.2020
2. Sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone przez walne zgromadzenie do 31.12.2020
3. Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2019/2020 musi być sporządzone w formie ustrukturyzowanej i przekazane do US elektronicznie .
4. Termin złożenia cit 8 pozostał bez zmian i powinien zostać złożony do 30.06.2020