POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROZUMIENIU ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE LUB PODMIOTOWI, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 TEJ USTAWY

 

Pożyczka stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka może być udzielona jednorazowo do kwoty 5 tys. zł

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym.

Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. (NIE DOTYCZY KŁ)

Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że podmiot ubiegający się o nią będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę.

Kompletne wnioski wraz z umową należy składać przez stronę internetową www.praca.gov.pl lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy.