Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików zryczałtowane koszty polowania wynoszą odpowiednio:

 

– 650 zł brutto za odstrzał samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika

– 300 zł brutto za odstrzał dzika innego niż wymieniony w punkcie 1.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004roku, na podstawie art. 47a ust. 3 pkt. 1 ryczałt przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – w wysokości 80% ryczałtu; dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – w wysokości 20% wysokości ryczałtu. Jednocześnie należy podkreślić, że ryczałt wypłacany myśliwemu stanowi jego dochód i w myśl przepisów o ordynacji podatkowej koło winno wystawić myśliwemu stosowny PIT.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt. 8  Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. wojewoda w drodze rozporządzenia nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny. Następnie zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt. 8c Ustawy, wojewoda w rozporządzeniu nakazuje  zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt. Wydane na podstawie powyższych przepisów rozporządzenie wojewody w sprawie odstrzałów sanitarnego w sposób jednoznaczny wskazuje, że pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone na użytek własny myśliwego, który dokonał odstrzału lub przeznaczone do utylizacji. W przypadku obszaru wolnego od występowania ASF tusze dzików mogą, zostać obok sposobów wymienionych powyżej, zagospodarowane przez dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż Polski Związek Łowiecki wystąpił o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej celem definitywnego rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości natury podatkowej (w załączeni interpretacja z dnia 26 marca 2020 roku, oraz interpretacja z dnia 19 lutego 2020 roku). Na chwilę obecną interpretacja podatkowa z dnia 26 marca 2020 roku nie jest ostateczna.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA – VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA -PDOF

 

https://www.pzlow.pl/wysokosc-ryczaltu-za-wykonanie-odstrzalu-sanitarnego-dzikow/